Skip to content

Fu Xiaotong, Guo Hongwei, Li Qing, Wu Didi: Against the Stream

Fu Xiaotong, Guo Hongwei, Li Qing, Wu Didi

BEIJING

February 23 – April 14, 2019

Wu Didi å´ç¬›ç¬› (b. 1976)

Wu Didi 吴笛笛 (b. 1976)
At Least Not Empty No.8 不至于空无 No.8
2018
Oil on canvas 布面油画
200 x 140 cm (78 3/4 x 55 in)

Wu Didi å´ç¬›ç¬› (b. 1976)

Wu Didi 吴笛笛 (b. 1976)
Wounds Provide the Most Suitable Hotbeds for Flowers No.2 伤口是花朵最适合的温床 No.2
2018
Oil on canvas 布面油画
120 x 120 cm (47 1/4 x 47 1/4 in)

Guo Hongwei éƒ­é¸¿è”š(b. 1982)

Guo Hongwei 郭鸿蔚(b. 1982)
The Origin of Landscape No.12 风景的本源No.12
2018
Oil on canvas 布面油画
100 x 80 cm (39 1/4 x 31 1/2 in)

Guo Hongwei éƒ­é¸¿è”š (b. 1982)

Guo Hongwei 郭鸿蔚 (b. 1982)
The Origin of Landscape No.13 风景的本源No.13,
2018
Oil on canvas 布面油画
100 x 100 cm (39 1/4 x 39 1/4 in)

Fu Xiaotong 付小桐(b. 1976)

Fu Xiaotong 付小桐(b. 1976)
Reincarnation 轮回
2013
Handmade paper手工宣纸
160 x 400 cm (63 x 157 1/2 in)

Fu Xiaotong 付小桐 (b. 1976)

Fu Xiaotong 付小桐 (b. 1976)
455,600 Pinpricks 455,600 孔
2018
Handmade paper 手工宣纸
240 x 116cm (94 1/2 x 45 5/8 in)

Fu Xiaotong付小桐 (b. 1976)

Fu Xiaotong付小桐 (b. 1976)
345,070 Pinpricks 34,5070 孔
2018
Handmade paper 手工宣纸
130 x 39 cm (51 1/8 x 15 1/2 in)

Pan Lin æ½˜ç³ (b. 1986)

Pan Lin 潘琳 (b. 1986)
Palimpsest No.2 变馀结构 No.2
2018
Oil on canvas 布面油画
160 X 122 cm (63 x 48 in)

Pan Lin æ½˜ç³ (b. 1986)

Pan Lin 潘琳 (b. 1986)
Palimpsest No.3变馀结构No.3
2018
Oil on canvas 布面油画
160 X 122 cm (63 x 48 in)

Li Qing 李青 (b. 1981)

Li Qing 李青 (b. 1981)
Fulcrum Movement 支点运动
2017
Oil, acrylic, inkjet printing, plexiglass, linen, aluminium-plastic panel, Wood 油彩、丙烯、喷墨打印、有机玻璃、亚麻布、铝塑板、木
150 x 200 x 6 cm (59 x 78 3/4 x 2 1/4 in)

Lu Hui卢辉 (b. 1977)

Lu Hui卢辉 (b. 1977)
A Moonlit Night 月夜
2018
Ink on Xuan paper 纸本水墨
91 x 88 cm (35 3/8 x 34 5/8 in)

Lu Hui卢辉 (b. 1977)

Lu Hui卢辉 (b. 1977)
Silent Moon 月无声
2017
Ink on Xuan paper 纸本水墨
96 x 180 cm (37 3/4 x 70 7/8 in)

Pan Lin æ½˜ç³(b. 1986)

Pan Lin 潘琳(b. 1986)
Waves 波动
2018
Oil on canvas 布面油画
200 X 150 cm (78 3/4 x 59  in)

Pan Lin  æ½˜ç³(b. 1986)

Pan Lin  潘琳(b. 1986)
Day Mode 白日模式
2018
Oil on canvas 布面油画
205 x 260 cm (80 3/4 x 102 3/8 in)

Li Qing 李青 (b. 1981)

Li Qing 李青 (b. 1981)
Neighbour's Window· Emperor 邻窗·邦皇
2017
Oil, acrylic, plexiglass, wood油彩、丙烯、有机玻璃、木
114 x 99 x 7 cm (45 x 39 x 2 3/4 in)

Zhang Zhiwei 张知微 (b.1984)

Zhang Zhiwei 张知微 (b.1984)
Waterfall Viewing No.4 观瀑图No.04
2018
Archival pigment print on photo rug ultra smooth 艺术微喷+博物馆级纯棉超平滑像纸
57 x 76 cm (22 x 30 in)

Back To Top