Skip to content

Observations

Guo Hongwei, Shi Jing, Ye Nan and Zhao Zhao

ARTFARM

July 1 – September 3, 2013

ObservationsInstallation view

Observations
Installation view

ObservationsInstallation view

Observations
Installation view

ObservationsInstallation view

Observations
Installation view

ObservationsInstallation view

Observations
Installation view

Back To Top