Skip to content

The Way of Chopsticks III

Song Dong + Yin Xiuzhen

BEIJING

June 11 – July 30, 2011

Chopsticks: Installation view

Chopsticks: 
Installation view

Chopsticks: Installation view

Chopsticks: 
Installation view

Chopsticks: Installation view

Chopsticks: 
Installation view

Chopsticks: Installation view

Chopsticks: 
Installation view

Back To Top