Skip to content

A State of Mind

Shang Yang, Wang Chuan, Yan Shanchun

BEIJING

June 16 – August 12, 2018

Installation view Shang Yang, Wang Chuan, Yan Shanchun: A State of Mind

Installation view
Shang Yang, Wang Chuan, Yan Shanchun: A State of Mind

Installation viewShang Yang, Wang Chuan, Yan Shanchun: A State of Mind

Installation view
Shang Yang, Wang Chuan, Yan Shanchun: A State of Mind

Installation viewShang Yang, Wang Chuan, Yan Shanchun: A State of Mind

Installation view
Shang Yang, Wang Chuan, Yan Shanchun: A State of Mind

Installation viewShang Yang, Wang Chuan, Yan Shanchun: A State of Mind

Installation view
Shang Yang, Wang Chuan, Yan Shanchun: A State of Mind

Installation viewShang Yang, Wang Chuan, Yan Shanchun: A State of Mind

Installation view
Shang Yang, Wang Chuan, Yan Shanchun: A State of Mind

Installation viewShang Yang, Wang Chuan, Yan Shanchun: A State of Mind

Installation view
Shang Yang, Wang Chuan, Yan Shanchun: A State of Mind

Installation viewShang Yang, Wang Chuan, Yan Shanchun: A State of Mind

Installation view
Shang Yang, Wang Chuan, Yan Shanchun: A State of Mind

Installation viewShang Yang, Wang Chuan, Yan Shanchun: A State of Mind

Installation view
Shang Yang, Wang Chuan, Yan Shanchun: A State of Mind

回到顶部