Skip to content

针尖

Cui Fei, Fu Xiaotong, Hong Lie, Lucy Liu, Wu Jian'an

纽约

May 3 – June 22, 2019

Needlepoint Installation view

Needlepoint
Installation view

Needlepoint Installation view

Needlepoint
Installation view

Needlepoint Installation view

Needlepoint
Installation view

回到顶部