Skip to content

Meditation

Chen Siping, Dong Yuan, Fu Xiaotong, Lao Tongli, Li Xuwei and Wu Wei

BEIJING

November 26, 2016 – January 18, 2017

MeditationInstallation view

Meditation
Installation view

MeditationInstallation view

Meditation
Installation view

MeditationInstallation view

Meditation
Installation view

MeditationInstallation view

Meditation
Installation view

Back To Top