Skip to content

军械库展览会 2014

展区552, 第94号码头

美国纽约

2014年3月6日—3月9日

Zhao Zhao 赵赵 (b. 1982), Fragments 碎片, 2013

Zhao Zhao 赵赵 (b. 1982)

Fragments 碎片, 2013

Steel 钢

200 x 300 x 5cm (78 3/4 x 118 1/8 x 2 in)

Zhao Zhao 赵赵 (b. 1982), Constellations No.1星空 No.1, 2013

Zhao Zhao 赵赵 (b. 1982)

Constellations No.1星空 No.1, 2013

Oil on canvas 布面油画

55 1/8 x 47 1/4 in (140 x 120 cm)

Zhao Zhao 赵赵 (b. 1982), Constellations No.2 星空 No.2, 2013

Zhao Zhao 赵赵 (b. 1982)

Constellations No.2 星空 No.2, 2013

Oil on canvas 布面油画

55 1/8 x 47 1/4 in (140 x 120 cm)

Zhao Zhao 赵赵 (b. 1982), Constellations No.3 星空 No.3, 2013

Zhao Zhao 赵赵 (b. 1982)

Constellations No.3 星空 No.3, 2013

Oil on canvas 布面油画

55 1/8 x 47 1/4 in (140 x 120 cm)

Zhao Zhao 赵赵 (b. 1982), Constellations No.4 星空 No.4, 2014

Zhao Zhao 赵赵 (b. 1982)

Constellations No.4 星空 No.4, 2014

Oil on canvas 布面油画

78 3/4 x 63 in (200 x 160 cm)

回到顶部