Skip to content

香港艺术巴塞尔 2013

香港会展中心

香港

2013年5月23日—5月26日

Zhao Zhao 赵赵 (b. 1982), Constellation I 星座壹, 2013

Zhao Zhao 赵赵 (b. 1982)

Constellation I 星座壹, 2013

Glass, stainless steel 玻璃,不锈钢

59 x 47 1/4 in (150 x 120 cm)

Zhao Zhao 赵赵 (b. 1982), Constellation II 星座贰, 2013

Zhao Zhao 赵赵 (b. 1982)

Constellation II 星座贰, 2013

Glass, stainless steel 玻璃,不锈钢

59 x 47 1/4 in (150 x 120 cm)

Zhao Zhao 赵赵 (b. 1982), Constellation III 星座叁, 2013

Zhao Zhao 赵赵 (b. 1982)

Constellation III 星座叁, 2013

Glass, stainless steel 玻璃,不锈钢

59 x 47 1/4 in (150 x 120 cm)

Zhao Zhao 赵赵 (b. 1982), Constellation IV 星座肆, 2013

Zhao Zhao 赵赵 (b. 1982)

Constellation IV 星座肆, 2013

Glass, stainless steel 玻璃,不锈钢

59 x 47 1/4 in (150 x 120 cm)

回到顶部