Another Lonely Plant Revisited

Chi Peng, Guo Hongwei, He Yunchang, Hong Hao, Hong Lei, Qiu Zhije, Rong Rong, Shi Jinsong, Tang Yi, Shi Jing, Wang Jianwei, Wu Jian'an

BEIJING

June 1 – July 5, 2008

Another Lonely Planet Revisited:
Installation view

Another Lonely Planet Revisited:
Installation view

Another Lonely Planet Revisited:
Installation view

Another Lonely Planet Revisited:
Installation view

Back To Top