Taca Sui - Odes of Zhou Nan and Shao Nan III – Goddess in the River 周南•召南III – 游女
Taca Sui - Odes of Zhou Nan and Shao Nan III – Goddess in the River 周南•召南III – 游女
2011
Taca Sui - Odes of Zhou Nan and Shao Nan II – Wall of Tears 周南•召南II – 泪壁
Taca Sui - Odes of Zhou Nan and Shao Nan II – Wall of Tears 周南•召南II – 泪壁
2011
Taca Sui - Odes of Zhou Nan and Shao Nan I – River Island 周南•召南I – 河洲
Taca Sui - Odes of Zhou Nan and Shao Nan I – River Island 周南•召南I – 河洲
2011
Taca Sui - Odes of Ya and Song II – Altar 雅•颂II – 神位
Taca Sui - Odes of Ya and Song II – Altar 雅•颂II – 神位
2012
Taca Sui - Odes of Ya and Song I – Before the Rain 雅•颂I – 未雨
Taca Sui - Odes of Ya and Song I – Before the Rain 雅•颂I – 未雨
2012
Taca Sui - Longhong Cave 龙泓洞
Taca Sui - Longhong Cave 龙泓洞
2015
Taca Sui - Lingyan Temple 靈岩寺
Taca Sui - Lingyan Temple 靈岩寺
2015
Taca Sui - Taishi Towers 太室闕
Taca Sui - Taishi Towers 太室闕
2015
Taca Sui - Buddha Valley 佛峪
Taca Sui - Buddha Valley 佛峪
2015
Taca Sui - Mount Jian 尖山
Taca Sui - Mount Jian 尖山
2015
Taca Sui - Longmen 龍門
Taca Sui - Longmen 龍門
2015
Taca Sui - Hupao 虎跑
Taca Sui - Hupao 虎跑
2015
Taca Sui - Podium for Scripture Viewing 翻經臺
Taca Sui - Podium for Scripture Viewing 翻經臺
2015
Taca Sui - Stele by Zheng Jixuan 鄭季宣碑
Taca Sui - Stele by Zheng Jixuan 鄭季宣碑
2015
Yan Shanchun - West Lake-Nanping 西湖•南屏
Yan Shanchun - West Lake-Nanping 西湖•南屏
2015
Yan Shanchun - West Mountain 西山
Yan Shanchun - West Mountain 西山
2015
Yan Shanchun - Baoshi Hill #4 宝石山 #4
Yan Shanchun - Baoshi Hill #4 宝石山 #4
2016
Yan Shanchun - Baoshi Hill #3 宝石山 #3
Yan Shanchun - Baoshi Hill #3 宝石山 #3
2016
Yan Shanchun - Baoshi Hill #2 宝石山 #2
Yan Shanchun - Baoshi Hill #2 宝石山 #2
2016
Yan Shanchun - Baoshi Hill #1 宝石山 #1
Yan Shanchun - Baoshi Hill #1 宝石山 #1
2016
Yan Shanchun - West Lake-Shang Tianzhu 西湖•上天竺
Yan Shanchun - West Lake-Shang Tianzhu 西湖•上天竺
2013
Yan Shanchun - West Lake-Chafang Mountain 西湖•茶坊岭
Yan Shanchun - West Lake-Chafang Mountain 西湖•茶坊岭
2013
Yan Shanchun - West Lake-Phoenix Ridge 西湖•凤凰岭
Yan Shanchun - West Lake-Phoenix Ridge 西湖•凤凰岭
2013
Yan Shanchun - West Lake-Lakeside 西湖•湖滨
Yan Shanchun - West Lake-Lakeside 西湖•湖滨
2013
Yan Shanchun - West Lake-South Mountain 西湖•南山
Yan Shanchun - West Lake-South Mountain 西湖•南山
2013
Yan Shanchun - Lakeside Flowers 湖边的花
Yan Shanchun - Lakeside Flowers 湖边的花
2013
Yan Shanchun - West Lake-Yanggong Causeway 03 西湖•杨公堤 03
Yan Shanchun - West Lake-Yanggong Causeway 03 西湖•杨公堤 03
2014
Yan Shanchun - West Lake-Yanggong Causeway 02 西湖•杨公堤 02
Yan Shanchun - West Lake-Yanggong Causeway 02 西湖•杨公堤 02
2014
Yan Shanchun - West Lake-Baiyang Pond 西湖•白洋池
Yan Shanchun - West Lake-Baiyang Pond 西湖•白洋池
2014
Yan Shanchun - West Lake-Jinsha Harbor 西湖•金沙港
Yan Shanchun - West Lake-Jinsha Harbor 西湖•金沙港
2014
West Lake
West Lake
Yan Shanchun 2016
Steles – Huang Yi Project
Steles – Huang Yi Project
Taca Sui 2016
Land of Serenity
Land of Serenity
Fu Xiaotong 2016
New Works
New Works
Wang Dongling 2015
Idylls of the Kings
Idylls of the Kings
GAMA 2015
Constellations
Constellations
Zhao Zhao 2015
Ai Weiwei
Ai Weiwei
2014
Multiple Perpectives
Multiple Perpectives
Xie Xiaoze 2013
Four Years
Four Years
Xia Xing 2013
Guan Shan Gathering
Guan Shan Gathering
Zheng Shengtian and Wang Dongling 2013
Return to the Source
Return to the Source
Cai Jin 2013
Constellations
Constellations
Zhao Zhao 2013
Units
Units
Song Hongquan 2013
Taca Sui: Odes
Taca Sui: Odes
Regular Edition 2013
Taca Sui: Odes
Taca Sui: Odes
Deluxe Edition 2013
Painting is Collecting III
Painting is Collecting III
Guo Hongwei 2012
Painting is Collecting II
Painting is Collecting II
Guo Hongwei 2012
Painting is Collecting I
Painting is Collecting I
Guo Hongwei 2012
Mi Lou
Mi Lou
Recent Works by Hong Lei 2012
Wu Jian'an:
Wu Jian'an:
The Seven Layered Shell 2012
The Way of Chopsticks III
The Way of Chopsticks III
Song Dong and Yin Xiuzhen 2011
Su Zhiguang
Su Zhiguang
When the Dust Settles 2011
According to Zhao Zhao
According to Zhao Zhao
New Works 2011
A Difference of Opinion
A Difference of Opinion
Zhang Dun + Mi Mai 2011
Mountain Ranges
Mountain Ranges
Wu Jian'an 2011
Ai Weiwei: New York Photographs 1983-1993
Ai Weiwei: New York Photographs 1983-1993
Regular Edition 2010
Ai Weiwei: New York Photographs 1983-1993
Ai Weiwei: New York Photographs 1983-1993
Deluxe Edition 2010
3,720
3,720
A Novel by Dr. Wang Tiande 2010
Layers:
Layers:
Recent Work by Xiaoze Xie 2010
Phosphorous Red: Ye Nan / A World of Yesterday and Tomorrow: Yuan Yuan
Phosphorous Red: Ye Nan / A World of Yesterday and Tomorrow: Yuan Yuan
2010
Things
Things
Guo Hongwei 2009
Yi Bite:
Yi Bite:
Recent Works by Feng Mengbo 2009
Art and Rocks:
Art and Rocks:
Nature Found and Made 2009
Mochou
Mochou
Qiu Zhijie 2009
Spark! Hong Hao and Yan Lei
Spark! Hong Hao and Yan Lei
Aluminum Box Set 2009
The Heaven of Nine Levels
The Heaven of Nine Levels
Wu Jian'an 2008
Tan Dun's Organic Music
Tan Dun's Organic Music
2008
Liu Li Tun
Liu Li Tun
RongRong & inri 2007
Back To Top